Kysucké múzeum Vás pozýva na prehliadku stálej expozície inštalovanej v Skanzene Vychylovka – v objekte Stanica Skanzen, ktorá dokumentuje históriu ľudového odevu od najstarších čias po súčasnosť.

Od najstarších čias po súčasnosť

Ľudový odev sa počas stáročí vyvíjal od archaických podôb a až do súčasnosti prešiel výrazným vývojom. O odeve z dávnej minulosti nám podáva informácie archeológia a je to  dôkaz o tom, že naši predkovia sa odevom chránili nielen pred chladom a prostredím v ktorom žili, ale používali aj rôzne ozdoby, ktorými si nielen ženy, ale aj muži skrášľovali svoj odev. Odlišnosti vznikali i v letnom a zimnom spôsobe odievania. Od najjednoduchších foriem pomerne jednotného odevu sa dostávame stáročiami a tisícročiami až ku koncu 18. storočia, kedy sa začali vydeľovať jednotlivé regionálne rozdiely, ku ktorým prispelo množstvo osobitostí v rámci vývoja regiónu. Pracovný odev sa spočiatku líšil od sviatočného príležitostného odevu, ktorý sa nosil do kostola v podstate len v tom, že bol viac obnosený. Až ku koncu 18. storočia sa z viac menej jednotného odevu začali formovať jednotlivé regionálne odlišnosti, ktoré od polovice 19. storočia odlíšili odev nielen podľa pôvodu, ale aj funkcie – teda všedný pracovný odev od slávnostného odevu.

Zmeny do ľudového odevu začínajú prenikať na prelome 19. a 20. storočia a gradujú so vznikom textilných fabrík. Ľudový odev sa začína vytrácať z bežného života obce ešte pred koncom prvej polovice 20. storočia. Sú však regióny, kde dožíva ako súčasť odievania staršej generácie žien – ako slávnostný kroj nosený počas sviatkov či do kostola. Tento vývoj ovplyvnili hlavne I. a II. svetová vojna. Niektoré odevné súčasti boli nahradené, iné si už v tomto období z archaického ľudového odevu zachovali len strih. Proces o zachovanie ľudových krojov začína už v 19. storočí záujmom a činnosťou výrazných osobností, akými boli napríklad Ján Čaplovič, Andrej Kmeť a mnohí ďalší. Záchrana ľudového odevu prebiehala aj v Matici Slovenskej, Slovenskom národnom múzeu, Živene či Muzeálnej slovenskej spoločnosti. O zachovanie vzorov a strihov sa snažia aj v súčasnosti mnohí nadšenci a ľudoví výrobcovia, folklórne súbory a vedecké inštitúcie, ktoré toto dedičstvo predkov uchovávajú vo svojich archívoch či zbierkach.
Stála expozícia je inštalovaná v Stanici Skanzen počas sezóny vo Vychylovke – od mája do októbra…

Krása ľudového odevu Kysúc

INZERCIA: